Uw winkelwagen

 

 

DISCLAIMER

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor
algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op
gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.
Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van
elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere
onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.
De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een
juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op
grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder
voorafgaand deskundig advies.  Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid
betrachten in de samenstelling  en het onderhoud van de op deze website
verstrekte informatie, kan Badendesign.nl niet garanderen dat deze informatie
compleet, actueel en/of accuraat is.

 

Badendesign.nl aanvaardt dan ook geen  aansprakelijkheid voor directe of indirecte
schade welke ontstaat door  gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen
verricht naar aanleiding  van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan
de zijde van Badendesign.nl sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove
nalatigheid. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn
opgenomen,  worden niet door Badendesign.nl gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden.

 


Badendesign.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud
van de gelinkte websites.  Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door
het auteursrecht en andere  intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor
persoonlijk en niet-commercieel  gebruik mag niets van deze website of de inhoud
daarvan worden verveelvoudigd,  opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in  enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën,  opnamen of op enige andere
manier, zonder voorafgaande toestemming van Badendesign.nl.